і д е к о р а ц ія д е р е в а - Б и р е г іа к
Л А К П О Л ІУ РЕТА Н О В И И
О Д Н О К О М П О Н Е Н Т Н И Й
для фарбування паркету
МЛ. 5 Л
висока стійкість до подряпин
та стирання
високий глянець
тверді покриття
зручний у використанні
в и Р Е т -А К П ОЛІУРЕТАНОВИЙ О ДН О КО М ПО НЕН ТНИ Й ЛА К
Д Л Я Ф А РБ УВАННЯ П А Р КЕ ТУ
виготовлений з поліуретанової
смоли на базі розчинників, яка стверджується вологістю з повітря
з додаванням допоміжних та облагороджуючих речовин.
ЗАСТО СУВ А ННЯ :
Б и Р Е Ш -А К П О ЛІУРЕ ТА Н О В ИЙ О Д Н О КО М П О НЕ Н ТН И Й ЛА К
ДЛЯ Ф А РБ УВА Н Н Я П АР КЕ ТУ
призначений для лакування
дерев'яних та деревопохідних елементів всередині приміщень:
особливо для паркету, мозаїки, підлоги, стінних панелей та буді-
вельної столярки. Завдяки своїй високій стійкості до подряпин та
стирання його особливо рекомендується застосовувати для фар-
бування паркету та підлоги в школах, спортзалах та інших гро-
мадських приміщень.
ТЕРМ ІН П РИ Д АТНО СТІ Д О В ИКО Р И С ТА Н Н Я
-1 2 місяців від
дати виготовлення
УП А КО В КИ
- металеві банки:
РО ЗХІД
- до 12 м2/л при
одноразовому фарбуванні
ТЕМ ПЕРА ТУРА ЗБ ЕРІГА ННЯ
- від +5°С до +30°С у щільно
закритій упаковці
Д О С ТУП Н І КОЛЬОРИ
предыдущая страница 33 Sniezka читать онлайн следующая страница 35 Sniezka читать онлайн Домой Выключить/включить текст