S O L B E T
I D E A L
сучасна систем а б у д ів н и ц т в а о д н о ш а р о -
ви х стін. Б уд ів н и ц тв о д о м у не ви м агає
ве л и ки х к о ш тів, п р о суваєть ся ш ви д ко,
а я к іс ть і те п л о ві п а р а м е тр и - ід е ал ьн і.
S O L B E T ®
O P T IM A L
в ід о м а те хнол огія б а га то ш а р о в и х стін.
Еф ективність, д о б р а ізо л я ц ія
та тр а д и ц ій н е б у д ів н и ц т в о - це р іш е нн я
д л я тр ад и ц іон ал істів .
Д о д а т к о в у ін ф о р м а ц ію м о ж н а
о т р и м а т и з а т е л е ф о н а м и :
+
48
017
227
40
80
, м . К о л ь б у ш о в а
+
48
081
855
26
71
, м . Л ю б а р т у в
+
48
015
843
1
б б б , м . С т а л ь о в а В о л я
S O L B E T
www.solbet.pl
предыдущая страница 82 Murator 2009 011 читать онлайн следующая страница 84 Murator 2009 011 читать онлайн Домой Выключить/включить текст