Гарантований успіх
І
Вишуканий
продукт
у
сучасн
ій
стил
істиц
і.
М
іжнародна
марка
меблевих
салон
ів
та
експозиц
ій
за
індив
ідуальними
замовленнями
.
Понад
10
рок
ів
досвіду
- д
іє к
ількасот
пунктів
.
І
«Безпечний
старт»
зводить
до
м
ін
імуму
ф
інансов
і затрати
- це захист
інвестиц
ій
.
М
ожлив
ість
використання
довільно
ї поверхн
і в
ід
8
м
;.
Ш
видкий
розвиток
п
ідприємства
шляхом
відкриття
нових
салон
ів
.
Повернення
затрат
вже
п
ісля
року
, а за
наявності власного
прим
іщ
ення
- вже
через дек
ілька
м
ісяц
ів
.
Повна
п
ідтримка
, навчання
, проект та
обладнання
салону
.
Знання
галузі не потр
ібне
.
Ш
анс
як
для
молодих
, так
і для
досвідчених
п
ідприємц
ів
.
М
айбутнє
для
родини
, ш
анс
для
випускник
ів
вузів
.
Формула
, що
дозволяє вести
«сімейний
б
ізнес»
. І
■ II
І
Ш
укаємо
представник
ів
на
територ
ії України
. Стань
незалежним
!
Напиши
до
нас
:
www.divendoor.pl, [email protected]
о ш Е ш ю о іг
предыдущая страница 58 Murator 2009 011 читать онлайн следующая страница 60 Murator 2009 011 читать онлайн Домой Выключить/включить текст