Фігурні стелі
для затиш ку
і комфорту
у Вашому домі
С те р е о т и п д а л е к о н е з а в ж д и р ів н о ї б іл о ї
с т е л і д а в н о з а л и ш и в с я у м и н у л о м у. Н а
зм ін у й о м у п р и й ш ли н о ві т е х н о л о г ії й н о ві
г ш е н н я в о з д о б л е н н і т а д и з а й н і прим і-
_ е н ь . О д и н з т а к и х ін н о в а ц ій н и х п ід х о д ів -
в и к о р и с та н н я в ін те р ’єр і б а га т о р ів н е в и х
с т е л ь . І я к щ о р а н іш е в т іл е н н я н е с т а н д а р т -
а х т в о р ч и х з а д у м ів у о з д о б л е н н і с т е л і
б у л о
п р а к ти ч н о
н е д о с ту п н и м
ч е р е з
•о р о ж н е ч у і в е л и к і т р у д о в і з а т р а т и , з
п о яво ю гн у ч к о го гіп с о к а р то н у з а в д а н н я
зн а ч н о с п р о с т и л о с ь .
Ф ігу р н і
гіп со к а р то н н і
с т е л і
ц ік а в і
п о є д н а н н я м о к р у гл и х ф о р м , р ізн и х ф а к т у р
і к о л ь о р ів . З а д о п о м о го ю т а к о ї с т е л і м о ж н а
з р о б и ти ж и т л о в е п р и м іщ е н н я б іл ь ш з а т и ш -
н и м , в із у а л ь н о р о з д іл и в ш и йо го н а різні
ф у н к ц іо н а л ь н о -с м и с л о в і з о н и . Т а к и й х ід є
о со б л и в о
а к т у а л ь н и м
д л я
п р и м іщ е н ь
н о в о го
ти п у ,
щ о
п р е д с т а в л я є
со б о ю
« п е р е т ік а ю ч и й » п р о стір , в я к о м у п р а к ти ч -
но н е м а є с т ін . В ід п о в ід н о д о н о в а т о р с ь к о ї
к о н ц е п ц ії,
у
п р и м іщ е н н і
в и д іл я є т ь с я
2
о сн о в н і з о н и - п р и в а т н а т а з а г а л ь н а , я к і
п о є д н у ю ть у со б і п л о щ и н и х а р ч у в а н н я ,
в ід п о ч и н к у , р о б о ти т а ін . Ф у н к ц іо н а л ь н і
зо н и у т а к о м у п р о сто р і п ід к р е с л ю -
ю т ь с я о з д о б л е н н я м п ід л о ги , с т ін ,
о с в ітл е н н я м . І, з в іс н о ж , р ів н ям и
с т е л і. У м е ж а х о д н іє ї зо н и б а г а т о -
р ів н е в і с т е л і м о ж у т ь п ід т р и м у в а -
т и с я в ід п о в ід н и м д и з а й н о м п ід л о -
ги , - н а п р и к л а д , п о д іу м а м и а б о
гр о ю з к о л ь о р о м чи ф а к т у р о ю
м а т е р іа л ів .
О к р ім е с т е т и ч н о г о а с п е к т у , з а
д о п о м о го ю б а г а т о р ів н е в и х с т е л ь
м о ж н а т а к о ж в и р іш и ти ч и м а л о
с у т о п р а к ти ч н и х з а в д а н ь .
Т а к ,
н а п р и к л а д ,
в о н и
п р и х о в у ю т ь
с и с т е м и в е н т и л я ц ії, е л е к тр о п р о -
в о д к у , тр у б и в о д о п о с т а ч а н н я а б о
о п а л е н н я . Д о с т в о р е н н я к іл ь к о х
р ів н ів
т а к о ж
в д а ю т ь с я
при
д е ф е к т а х б а з о в о ї п о в е р х н і, а д ж е
в и р ів н я т и
д е я к і
с т а р і
с т е л і
н а б а г а т о с к л а д н іш е , н іж з а м а с к у -
в а т и
їх
я к о ю с ь
с п е ц іа л ь н о ю
н а д б у д о в о ю .
Н а в іт ь
я к щ о
н е м а є
п о тр е б и
щ о сь
п р и х о в у в а т и
п ід
б а га т о р ів н е в о ю
с т е л е ю , т а к и й х ід ш и р о к о в и к о р и с т о в у є т ь -
с я д л я д е к о р у . К р у г л а с т е л я у ц е н тр і В а ш о ї
в іт а л ь н і з р о б и т ь її б іл ь ш у р о ч и с то ю , р із н о -
к о л ь о р о в і х в и л і о ж и в л я т ь ін т е р ’є р . Ф о р м и
б а г а т о р ів н е в и х к о н с т р у к ц ій м о ж у т ь б у ти
я к и м и з а в го д н о : к л а с и ч н а г е о м е т р ія , гн у ті
ф о р м и , п о є д н а н н я к р и в о ї л ін ії т а р ізн и х
ф іг у р , к іл ь к а п е р е п а д ів в ід н о сн о б а з о в о го
р ів н я , різні в и д и ліп н и н и а б о а б с т р а к т н і
к о м п о зи ц ії. Б е з л іч ф о р м , к о л ь о р ів , ф а к т у р
- р о з м а їт т я в а р іа н т ів т а ко м б ін ац ій о б м е ж -
у є т ь с я л и ш е ф а н т а з іє ю д и з а й н е р а .
П р и п р о е к ту в а н н і р із н о р ів н е в и х с т е л ь
ч а с т о в и к о р и с т о в у ю т ь о к р у гл і ф о р м и - це
с т в о р ю є в ід ч у т т я з а т и ш к у , а при зо н у в а н н і
- р о б и ть п е р е х ід із зо н и в з о н у п л а в н и м .
Р а н іш е
з а в д а н н я
с т в о р е н н я
о к р у гл и х
ф о р м б у л о в и р іш и ти д о с т а т н ь о с к л а д н о :
р о б о т а в ід н ім а л а у м а й с т р а н а д т о б а г а т о
ч а с у і п о тр іб н і б у л и в и т р а т и н а д о д а т к о в і
м а т е р іа л и .
В
р е з у л ь т а т і
в и х о д и л а
к о н с т р у к ц ія с у м н ів н о ї м іц н о сті. Т е п е р ж е є
ч у д о в е р іш е н н я - гн у ч к и й гіп со к а р то н н и й
л и с т , я к и й м о ж н а з ги н а ти н а р а д іу с д о 3 0 0
м м .
В и к о р и с т а н н я
ц ьо го
ін н о в а ц ій н о го
м а т е р іа л у
д о з в о л я є
ш в и д к о
і
я к іс н о
в и к о н у в а т и р о б о ти з м о н т а ж у с т е л ь з
о к р у гл и м и ф о р м а м и .
Я к щ о В и п л а н у є т е чи в ж е р о б и те р е м о н т
у с в о є м у д о м і, п о с т а в т е с я д о с т е л ь я к д о
н е в ід ’є м н о ї
ч а с т и н и
с в о го
ж и т т є в о г о
п р о с то р у . Б а г а т о р ів н е в і с т е л і з о к р угл и м и
ф о р м а м и д о д а д у т ь В а ш о м у ж и т л у з а т и ш -
к у , п р и к р а с я т ь ін т е р ’є р і д о д а д у т ь йо м у
в и ш у к а н о с т і т а н е п о в то р н о ї ін д и в ід у а л ь -
н о с ті.
PLATO
'лавна лінія затишку
антазуйте без обмежень разом з Plato Arka!
чкий гіпсокартон Plato Arka можна зігнути сухим на радіус до 300 мм, що дозволяє
сто, якісно, надійно і швидко втілювати будь-які фігурні ф антазії у Вашому інтер'єрі:
урні стелі, арки, напівкруглі ніші, круглі та арочні вікна, фігурні стінні перегородки та
ігато іншого.
комендації з монтажу та цікаві ідеї для інтер'єру шукайте на http://www.gypsum.lafarge.ua
предыдущая страница 48 Murator 2009 010 читать онлайн следующая страница 50 Murator 2009 010 читать онлайн Домой Выключить/включить текст