Час потурбуватися про
комфорт Вашої оселі взимку!
ЧАС СТАВИТИ ВІКНА З ПРОФІЛЮ Л Л Л Г Ч І В А и ®
Н а в ід м ін у в ід п ів н іч н и х т в а р и н , л ю д и н і н а б а г а т о п р и є м н іш е п е р е б у в а -
т и у т е п л і, о с о б л и в о , я к щ о ц е с т о с у є т ь с я н а ш и х д о м ів о к . К о л и т р е б а з у -
п и н и т и х о л о д т а з б е р е г т и к о м ф о р т н у т е м п е р а т у р у в о с е л і, н а д о п о м о г у
п р и х о д я т ь в ік н а з е н е р г о е ф е к т и в н о г о п р о ф іл ю \Л /іпЬ аи®
К о н с т р у к ц ія з п р о ф іл ю \ZV inb au® в и д іл я є т ь с я з б іл ь ш е н о ю т о в щ и н о ю
с т ін о к т а в и с о к о ю я к іс т ю м а т е р іа л ів . А щ е у в ік о н УЛ /іпЬаи® - г л я н с о в а
п о в е р х н я і б іл о с н іж н и й к о л ір .
В ік н а
з
п р о ф іл ю
\Л /іп Ь аи ®
м а ю т ь
п ід в и щ е н у
з в у к о із о л я ц ію
т а
е н е р г о з б е р іг а ю ч і в л а с т и в о с т і. С а м е т о м у у 2 0 0 6 , 2 0 0 7 , 2 0 0 8 т а 2 0 0 9
р о к а х Т М \Л /іп Ь аи ® б у л о в и з н а н о п е р е м о ж ц е м к о н к у р с у « Н а й к р а щ и й
в и р о б н и к
п р о ф іл ів »
у
н о м ін а ц ії
« Д о с я г н е н н я
у
в и р о б н и ц т в і
е н е р г о е ф е к т и в н о г о П В Х - п р о ф іл ю » .
О т ж е , н а с т а в ч а с п о т у р б у в а т и с я п р о з а т и ш н у а т м о с ф е р у В а ш и х
д о м ів о к ! З а л и ш т е х о л о д з а в ік н о м — с т а в т е в ік н а з е н е р г о е ф е к т и в н о г о
п р о ф іл ю \Л /іпЬ аи® .
Вінбау / німецький профіль
W IN B A U @
D E U T SC H E S PROFIL
www.winbau-profil.de
С п и т а й т е я к з а м о в и т и в і к н а з п р о ф і л ю У У іп Ьаи
8-800-303-8-303
Дзвінки з міських телефонів безкоштовні
предыдущая страница 94 Murator 2009 009 читать онлайн следующая страница 96 Murator 2009 009 читать онлайн Домой Выключить/включить текст