безпечується сучасними, оснащ еним и за останнім
словом техніки лабораторіям и. Кожна партія про-
дукції потрапляє у продаж тільки після тестових
випробувань. Тому, роблячи вибір на користь на-
туральної черепиці В R A A S , покупці отримують
якість, перевірену часом, постійні інновації, ком пе-
тентний сервіс.
Натуральна черепиця
в
R A A S -
це:
надійність і довговічність
Будинки під черепицею BRAAS надійно захищ ені:
їм не страшні ні дощ , ні сніг, ні вогонь, ні м ороз,
ні сонячна спека, ні ураганний вітер. Доборні
елем енти
покрівельної
системи
В R A A S
дозволяю ть надійно і красиво встановити антену
і вентиляційний вихід, освітити холодне горищ е і
організувати вихід на покрівлю , встановити на скаті
сходинки для безпечного пересування та утримати
сніг на покрівлі. Навісна система ринв і труб
забезп ечуєорганізоване відведення во д и з покрівлі.
Двоскатні, вальмові, щ ипцеві, ш атрові, м ансардні
і інші дахи - все це з успіхом м ож е бути виконано
із застосуванням покрівельної системи В R A A S
на основі натуральної черепиці. І що особливо
хочеться відзначити - це покрівельна система від
одного виробника! П окривати будинки черепицею
B R A A S вигідно - адж е вона служ итиме, не
вимагаю чи ремонту, 100 і більш е років!
Натуральна черепиця
B R A A S -
це:
престиж та неперевершена краса
Н атуральна черепиця B R A A S , б ез тіні сумніву,
стане родзинкою будинку, додасть необхідної
урочистості його зовніш ності і підійме престиж
власника в очах оточуючих. Вона д ає мож ливість
проявити індивідуальність, додавш и елегантний
стиль всьом у будинку. М ожна вибрати м одель
натуральної черепиці B R A A S , яка подарує
будинку м олож аву безтурботність, лаконічність,
ділову строгість або ж святкову помпезність.
Потрібно бути готовим д о того, що погляди сусідів
і гостей постійно звертатим уться на Вашу покрівлю .
П ричому робити це їм доведеться набагато довш е,
ніж мож на собі уявити (термін служби покрівельної
системи B R A A S -1 0 0 і більш е років).
буває м еблів з натуральної деревин и, а про покрів-
лю - на ж аль, забуває! Н атуральна черепиця скла-
дається тільки з природних компонентів, і володію -
чи унікальною вентиляцією , вона «дихає», зб ер і-
гаючи в сухому, провітрю ваном у стані і дер ев'ян у
конструкцію покрівлі. Багато нових покрівельних
матеріалів, що виникли на основі металу, бітуму
і синтетичних полімерів, прагнуть до досягнення
зовніш ньої схожості з натуральною черепицею , але
не м ож уть зрівнятися з її спож ивчими якостями.
П окривати
будинки
натуральною
черепицею
B R A A S - економ ічно доцільно. Один раз
витративш и
гроші
на
покрівельну
систему
B R A A S , господар будинку назавж ди забуде про
проблем и з покрівлею . Надійна покрівля - надійний
будинок. І пам 'ятайте - міняти покрівлю складно!
ТО В « М о н ь є »
м . К и їв, в у л . В а с и л ь к ів с ь к а , 1 4 . о ф . 3 0 9 А
т е л ./ф а к с (0 4 4 ) 4 9 4 2 4 5 1 , 4 9 4 2 4 5 2
o [email protected] m o n ier.co m .u a
w w w .m o n ier.co m .u a
З п и т а н ь к о н с у л ь т а ц ій т а т е х н іч н о ї п ід -
т р и м к и з в е р т а й т е с ь д о н а ш и х р е г і о н а л ь -
н и х п р е д с т а в н и к ів :
Натуральна черепиця
b r a a s
-
це:
екологічність
Керамічна і цементно-піщ ана ч е р е п и ц я В Р A A S -
відносно «екологічності» не м ає собі рівних. Сучас-
на лю дина купує одяг з натуральних тканин, прагне
прийм ати в їж у тільки екологічно чисті продукти, На-
M. Київ
8-067-441-19-92
8-067-674-34-25
Ц ентральний регіон:
8-067-672-68-31,
Західний р егіон:
8-067-441-00-19,
8-067-235-17-39
Східний регіон:
8-067-673-72-55,
8-067-217 02 33
П івденний регіон:
8-067-674-62-25
8-067-232-68-15
Крим:
8-067-441-08-19
MONIER
предыдущая страница 86 Murator 2009 009 читать онлайн следующая страница 88 Murator 2009 009 читать онлайн Домой Выключить/включить текст