Буди
нок під
К ерам ічна
ч ер еп и ц я
є
од н и м
з
н ай давн іш и х
п о кр івел ьн и х
м атеріалів,
які
викори стовую ться
буд івел ьн и кам и в п р о д о в ж багатьох століть. І сьогодні
б л и зьк о 87% д ах ів в Ц ентральній і Західній Є вропі
п окри то н ату р альн о ю ч ер еп и ц ею - кер ам іч но ю і
ц ем ентно-піщ аною , а о щ адли вість єв р о п ей ц ів є
загал ьн о від о м о ю .
Вона,
б езу м о вн о ,
в важ ається
о д н и м
з
най більш
престиж н и х
п окр івел ьн их
м атеріалів, щ о володію ть цілим р я д о м п ереваг. Таку
чер еп и ц ю в и р о б л ял и і ви р о б л яю ть на сьогодніш ній
д е н ь сотні ком паній. С вітовим л ід ер о м з ви р о б н и ц тва
н ату р аль н о ї ч ереп и ц і є к о н ц ер н M onier, яко м у
н ал еж и ть най відом іш а в Є вропі то р го ва м ар к а
н ату р аль н о ї ч ереп и ц і - В R A A S , Стати світовим
л ід е р о м н еп росто. Ч ом у тільки в Є вропі п он ад
д в а д ц я т ь п'ять м ільй он ів власн и к ів будинків в и б р али
с ам е В R A A S ?
Натуральна черепиця
якість, перевірена часом
С ьогодні, коли п о світу в и р у є к р и за , не
го в о р и ти п р о д о р о гі р о д зи н к и в п р о п о зи ц ія х від
M onier; п о г о в о р и м о п р о д о ступ н іш і п р о д у к ти - ц е -
м ен тн о -п іщ ан у ч е р е п и ц ю . Т ехн ологія її в и го то в -
л е н н я в ід о м а щ е з а ч асів С та р о д а в н ь о го Риму. Д о
н аш и х д н ів зб е р ігс я п ан тео н в Рим і, п о б у д о в а н и й
2 0 0 0 р о к ів том у. Й ого п о к р ів л я п овн істю в и к о н ан а
з бетону. Р у д о л ьф БРААС в 1946 р. під Ф р ан к ф у р то м
с т в о р и в м аш и н н е в и р о б н и ц т в о цієї ч е р е п и ц і. З тих
пір тех н о л о гія п о стій н о у д о ск о н ал ю єть ся . З р о с -
л а к іл ьк ість н о ви х , вж е а в т о м а т и з о в ан и х ліній по
в и р о б н и ц т в у ч ер е п и ц і В R A A S . З а р а з к о н ц ер н
в о л о д іє б ільш ніж 2 0 0 за в о д а м и з в и р о б н и ц т в а к е-
р а м іч н о ї і ц ем е н тн о -п іщ а н о ї ч е р е п и ц і В R A A S .
С у во р и й к о н т р о л ь яко сті на всіх в и р о б н и ц т в а х за-
предыдущая страница 85 Murator 2009 009 читать онлайн следующая страница 87 Murator 2009 009 читать онлайн Домой Выключить/включить текст