Минвата для теплоизоляции полов на грунте
Название
Производитель/
Дистрибьютор
Вид
Размеры, см
Коэф. тепло-
Цена ваты
продукта
изде-
лия
длина
шири-
на
толщи-
на
проводности А,
Вт/(м-К)
толщиной
10 см,
грн/м2
Базальтовая вата
Paroc SSB1*
РагосЯеплый дом
плита
120
60
2-3
0,034
31,80
(толщ. 2 см)
Nobasil SPK
Кнауф Инсулейшн
плита
100
60
4-16
0,037
100-110
Nobasil SPE
100
60
3-18
0,038
100-110
Paroc GRS 20*
РагосЯеплый дом
плита
120
60
3-12
0,034
136,52
Stroprock
Rockwool
плита
100
60
2-10
0,041
137,93
Nobasil PVT
Кнауф Инсулейшн
плита
100
60
2-12
0,040
150-160
И
Теплоизоляция
полов на грунте
п
т а к и х п о л а х т е п л о и з о л я ц и о н -
®
н ы й м а т е р и а л , к а к п р а в и л о ,
у к л а д ы в а е т с я п о н а л и в н о м у п о л у
и з т о щ е г о б е т о н а , з а щ и щ е н н о г о
г и д р о и з о л я ц и о н н ы м м а т е р и а л о м .
Н е о б х о д и м ы м б у д е т п р и м е н е н и е
д о в о л ь н о ж е с т к и х п л и т и з м и н в а -
т ы с п о в ы ш е н н о й с т о й к о с т ь ю
к в л а г е . 1 0 - 2 0 - с а н т и м е т р о в ы й
т е п л о и з о л я ц и о н н ы й с л о й б у д е т
с о с т а в л я т ь д о с т а т о ч н ы й б а р ь е р
д л я т е п л а . П о п е р е ч н ы е с т ы к и
*При условии качественно выполненной гидроизоляции
м е ж д у п л и т а м и н е д о л ж н ы о б р а з о -
в ы в а т ь о д н у л и н и ю . П о в е р х у т е п л и -
т е л я с т е л ю т с т р о и т е л ь н у ю п л е н к у
и п о н е й в ы п о л н я ю т с т я ж к у и з б е -
т о н а к л а с с а В 1 2 ,5 и л и в ы ш е ,
и н о г д а у с и л е н н у ю а р м а т у р н о й
с е т к о й . Н а п о д г о т о в л е н н о е т а к и м
о б р а з о м о с н о в а н и е м о ж н о у к л а д ы -
в а т ь н а п о л ь н о е п о к р ы т и е . Д л я
у т е п л е н и я п о л а н а г р у н т е
р е к о м е н д у ю т с я ж е с т к и е п л и т ы
и з м и н в а т ы - т а к и е ж е , к а к д л я
т е п л о и з о л я ц и и д в у х с л о й н ы х
ф у н д а м е н т н ы х с т е н .
СПЕКА, ДОЩ, МОРОЗ
КАМ’ЯНА ВАТА,
ЯКА ВИТРИМУЄ ВСЕ !
Медагоск - це нове покоління утеплювачів з кам’яної вати.
Матеріал спеціально розроблений з урахуванням специфічних
умов утеплення скатних дахів та дає реальну економію при
кращій якості утеплення.
•ошарове утеплення стандартним утеплювачем
Київ, вул. В.Хвойки, 18/14, тел. +38 044 586 49 73
www.rockwool.ua
I
ч
р
4Іні
<
!
її! ІК
ііші
предыдущая страница 62 Murator 2009 009 читать онлайн следующая страница 64 Murator 2009 009 читать онлайн Домой Выключить/включить текст