НОВІ ТЕМАТИКИ:
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ
АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ
ПОНОВЛЮ ВАЛЬНА ЕНЕРГІЯ
Ж О В Т Н Я
2 0 0
9
M E T E O R
є н р о с є ш т е н
18-а ВСЕУКРАЇНСЬКА ВИСТАВКА БУДІВНИЦТВА Й АРХІТЕКТУРИ
ФАСАД
О р г а н і з а т о р : Т О В " Е к с п о - ц е н т р " М Е Т Е О Р " ,
4 9 0 0 8 , У к р а ї н а , м . Д н і п р о п е т р о в с ь к , в у л . і м . О .М . М а к а р о в а , 2 7 а
т е л . : + 3 8 ( 0 5 6 ) 3 7 3 - 9 3 - 7 4 , + 3 8 ( 0 5 6 2 ) 3 5 7 - 3 5 7 ,
e - m a i l : f a s a d @ e x p o m e t e o r . c o m
h t t p : / / w w w . e x p o m e t e o r . c o m
предыдущая страница 139 Murator 2009 009 читать онлайн следующая страница 141 Murator 2009 009 читать онлайн Домой Выключить/включить текст