техника и оборудование
murator помогает
I
домов площадью до 200 м2
возможные отклонения,
возникающие в результа-
те приблизительности рас-
четов, не должны привести
к ошибке при выборе мощ-
ности котла. При покупке
двухконтурного котла
вы должны остановить
свой выбор на таком, мощ-
ность которого будет
не меньше, чем 20 кВт,
а если потребление горя-
чей воды должно быть вы-
соким - даже 28 кВт.
Для расчета количества
топлива, которое потребу-
ется котлу, нужны: тепло-
та сгорания топлива
и коэффициент полезного
действия котла. ■
Петр Лясковски, Сергей Барлас
—^ ПРИМЕР РАСЧЕТА ГОДОВОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВА
В
доме с показателем
Е=24,4 кВт-ч/м3 и куба-
турой 500 м3 потребление
энергии на протяжении
года составит: 24,4 х 500 =
12
200 кВт-ч.
Считаем расход топлива.
1. Теплота сгорания при-
родного газа в украин-
ской газовой системе -
примерно 9,6 кВт-ч/м3,
а КПД конденсацион-
ного котла - в среднем
105%: 12 200/(1,05x9,6)=
1210 м3 газа в год.
2. Теплота сгорания пел-
лет составляет при-
мерно 5 кВт-ч/кг,
а КПД твердотоплив-
ного котла - порядка
85%: 12 200/(0,85x5) =
2870 к г пеллет в год.
t
Правильно подобранный котел обеспечит комфортную температуру в доме,
позволив при этом избежать перерасхода топлива
Н а в и с т а в ц і « А к в а - Т е р м » к о м п а н ія В А Х І п р е д с т а в и л а к о т е л ч е т в е р т о г о п о к о л ін н я Р О ІШ Т Е С Н .
ід п о п е р е д н іх м о д е л е й в ін в ід р із н я є т ь с я щ е б іл ь ш к о м п а к т н и м и р о з м ір а м и т а м а к с и м а л ь н о ю
е н е р г е т и ч н о ю е ф е к т и в н іс т ю д л я к о т л ів з з а к р и т о ю к а м е р о ю з г о р я н н я .
Головні переваги нового котла:
) - максимальний ступінь захисту від проникнення
енергетична ефективність
- максимальна для
і з закритою камерою згоряння
іартне підключення димаря під кутом
ірощує використання аксесуарів і підвищує
ивність роботи
ктронне оснащення
може працювати за умов
ібільної напруги в мережі (витримує зниження
уги до 170 В)
іка вмикання режиму INFO
- дуже зручно для
юлю основних режимів
Просте задання параметрів безпосередньо
з передньоїпанелі:
іа газу
іновлення мінімальної температури
симальна температура опалення
ощене (змикання режиму «solar»
Просте та ефективне діагностування:
• коди збоїв аналогічні з попередньою версією
• реєстрація та перегляд останніх помилок
Гідравлічна група
розроблена в співпраці з
провідними виробниками відповідно до запитів ВАХІ:
• надійність проекту досягнута завдяки технології ноу-
хау постачальників
• матеріал - технополімер у поєднанні зі скловолокном
• латунні підключення
металева планка,
додана до нижньої частини групи
- цей компонент захищає гідравлічну групу від
механічних пошкоджень підчас монтажу
• замість звичайного датчика протоку використовується
витратомір
• трьохходовий клапан
розташований на зворотній
групі для захисту від різких коливань температури
.
вбудований фільтр
розташований на зворотній гілці
контуру опалення
• легкий доступ для заміни фільтрів
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
юрисна потужн
ість 80/60“С
ц
інена потужн
ість 80/60°С
»—
ивн
ість ГВП
при
ÛT
25°С
природний
/ зріджений
Представництво
«Вахі S.p.A.» в Україні
м. Київ,
вул. Саксаганського, 121 оф.4
тел.(044)235-9659
предыдущая страница 120 Murator 2009 009 читать онлайн следующая страница 122 Murator 2009 009 читать онлайн Домой Выключить/включить текст