-ЛДІЙНІСТЬ ТА ДОВГОВІЧНІСТЬ
В S A A S :
д о в го в іч н іс т ь - т е р м ін с л у ж б и п о к р ів л і
в R A A S
с кл а д а є б іл ь ш е ста р о к ів
без д о д а тк о в о го д о гл я д у та р е м о н ту ;
га р ан тія в и р о б н и к а - с у в о р и й к о н т р о л ь в и р о б н и ц т в а та 3 0 -р іч н а п и с ь м о в а
га р ан тія ;
зб е р іга н н я п о к р ів л і - о п т и м а л ь н о у ко м п л е кт о в а н а п о к р ів е л ь н а с исте м а
Е е
A A S
д о з в о л я є з а п о б ігт и р у й н ів н о м у в п л и в у ко н д е н с а ту н а к о н с т р у к -
ц ії п о к р ів л і та б у д ів л і;
я к іс т ь - п о к р ів л я
B R A A S
в и тр и м у є в е л и к і с н іго в і н а в а н та ж е н н я та ус-
п іш н о п р о ти с то їть с и л ь н и м в ітр а м ;
н а д ій н іс ть - м а с и в н а п о к р ів л я з ч е р е п и ц і н а д ій н о за х и щ а є ж и т л о в ід « в и т і-
в о к» п р и р о д и , в и тр и м у є н а в а н та ж е н н я у 2 8 0 к г /с м 2 ;
б е зп е ка - п о к р ів л я з ч е р е п и ц і
3 R A A S
н а д ій н о з а х и щ а є б у д ів л ю в ід
в п л и в у з о в н іш н ь о г о а гр е с и в н о го с е р е д о в и щ а ;
■ с тій к іс т ь д о п е р е п а д у те м п е р а т у р - н а ту р а л ь н а ч е р е п и ц я
З R A A S
м о р о -
зо с тій ка та п о ж е ж о б е зп е ч н а .
СУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
В Я А А Є :
простота р іш е н ь - к о м п л е к с н а п о к р ів е л ь н а с и с те м а
в в А А З
д о з в о л я є
в и р іш и т и н а й с кл а д н іш і п о к р ів е л ь н і в у з л и п р и о б л а д н а н н і д а х ів б у д ь -я к и х
а р х іте кт у р н и х ф о р м ; З
З питань консультацій та технічної підтримки звертайтесь до наших
регіональних представників:
Західний регіон:
8 -0 6 7 -4 4 1 -0 0 -1 9 ,
8 -0 6 7 -2 3 5 -1 7 -3 9
Східний регіон:
8 -0 6 7 -6 7 3 -7 2 -5 5 ,
8 -0 6 7 -2 1 7 0 2 3 3
Південний регіон:
8 -0 6 7 -6 7 4 -6 2 -2 5
8 -0 6 7 -2 3 2 -6 8 -1 5
Крим:
8 -0 6 7 -4 4 1 -0 8 -1 9
п р а в и л ь н а ге о м е тр ія - ш т у ч н і п л и т к и з ч е р е п и ц і
3 R A A S
л е г к о п р и с то со -
вую ть с я д о д е ф о р м а ц ії б у д ів л і п р и ї ї у с а д ц і;
з р у ч н іс т ь - п о к р ів л я з н а ту р а л ь н о ї ч е р е п и ц і
3 R a a s
п р о с та в у кл а д а н н і
та р е к о н с тр у к ц ії;
т е п л о є м н іс т ь - ц е у н іка л ь н а я к іс т ь ч е р е п и ч н о ї п о к р ів л і
3 R A A S ;
п о в іл ь -
н о н а гр ів а ю ч и с ь в д е н ь на с о н ц і, ч е р е п и ц я
В R A A S
т а к о ж п о в іл ь н о
о х о л о д ж у є ть с я .
КОМФОРТТА ЕСТЕТИЧНІСТЬ
B R A A S :
7
зв у к о із о л я ц ія - п о к р ів л я з ч е р е п и ц і З R A A S н е ш у м и т ь в ід д о щ у та в іт-
ру, не р о з ж а р ю є ть с я на с о н ц і, с тв о р ю ю ч и у м а н с а р д і о п т и м а л ь н о ко м ф о р т н і
у м о в и д л я ж и т т я ;
е в и ш у к а н іс т ь - д а х з н а т у р а л ь н о ї ч е р е п и ц і
B R A A S
- не т іл ь к и н а д ій н и й
за х и с т в ід н е го д и , а ле й о с о б л и ви й ш а р м е л е га н тн о с ті, я к и й п ід к р е с л ю є ін -
д и в ід у а л ь н іс т ь го с п о д а р я ;
' е к о л о гіч н іс т ь - н а ту р а л ь н а ч е р е п и ц я
В R A A S
-н а й б іл ь ш е к о л о гіч н о ч и с -
т и й п о к р ів е л ь н и й м а те р іа л ;
v га р м о н ія - у м а н с а р д і п ід д а х о м з ч е р е п и ц і BRAAS с кл а д а є ть ся о с о б л и -
ва а тм осф ер а з а т и ш к у та к о м ф о р ту, н е о б х ід н а д л я п о в н о ц ін н о ї р о б о ти та
в ід п о ч и н к у .
ТОВ «Моньє»
м. Київ,
вул. Васильківська, 14. оф. 309 А
тел./факс (044) 494 24 51,
4942452
www.monier.com.ua
M ONIER
предыдущая страница 66 Murator 2009 008 читать онлайн следующая страница 68 Murator 2009 008 читать онлайн Домой Выключить/включить текст