О р г а н і з а т о р : Т о р г о в о - п р о м и с л о в а п а л а т а У к р а ї н и
П і д т р и м к а : М і н і с т е р с т в о п р о м и с л о в о ї п о л і т и к и У к р а ї н и
М і н і с т е р с т в о ж и т л о в о - к о м у н а л ь н о г о
16-18 вересня 2009
Генеральний
інф орм аційний
спонсор:
СВІ [О PHILIPS
o s r a m A
f s
Генеральний
інф орм аційн ий
партнер
Контакти:
Торгово-промислова палата України
Управління міжнародних та іноземних виставок
вул. Велика Житомирська, 33, Київ, 01601, Україн
Тел.: +38 04 4 278 23 47, +38 044 272 28 05
Факс: +38 044 568 57 51
Е - mail: [email protected]
http: //expo.ucci.org.ua/light
предыдущая страница 133 Murator 2009 007 читать онлайн следующая страница 135 Murator 2009 007 читать онлайн Домой Выключить/включить текст