ЗАПРОШ УЄМ О
НА ГОЛОВНУ БУДІВЕЛЬНУ
ВИСТАВКУ УКРАЇНИ
1 5 -1 8
ВЕРЕСНЯ
.
Контактні телефони: (044) 490-6220.
Е-таіІ: [email protected]
www.kmkya.kiev.ua
Місце проведення: ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР
СИЇ В
ЕКСПОПЛАЗА
м. Київ, вул. Салютна. 2-6. Автобусний експрес-маршрут від ст. метро "Нивки"
' ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОРГАНІЗАТОР :
Акціонерне товариство
"КІІЇН С Ш іП МІЖНАРОДНИЙ
КОНТРАКТОВИМ ЯРМАРОК**
ОФІЦІЙНІ ІНФОРМАЦІЙНІ
ПАРТНЕРИ:
ІНФОРМАЦІЙНІ
ПАРТНЕРИ:
Буд М айстер
Н С Й Д Ь Е А
ШЖ‘
^ Г Г И Ш
Г л ^ Я і Ш
б ' т И р а
ЩШ
1
8
М
І Ж
Н
А Р О
Д
Н
А В И С Т А В К А
н о в і т н і х б у д і в е л ь н и х м
а т е р і а л і в
і о б л а д н а н н я , т е х н о л о г і й
б у д і в н и ц т в а і п р о е к т у в а н н я
предыдущая страница 99 Murator 2009 007 читать онлайн следующая страница 101 Murator 2009 007 читать онлайн Домой Выключить/включить текст