т р о л ь якості на всіх ви р о б н и ц тв ах з а б е зп е ч у єт ь с я
сучасн и м и , о сн ащ ен и м и за остан нім сл о в о м техніки
л аб о р а то р ія м и . Кож на п артія п р о д у кц ії п о тр ап л яє
у п р о д аж с у в о р о після тесто ви х в и п р о б у в ан ь . То-
му, р о б л я ч и в и б ір на к о р и сть н а ту р а л ь н о ї ч ер еп и ц і
В R A A S , покупці о тр и м у ю ть якість, п е р е в ір е н у
часом , постійні інн овац ії, к о м п етен тн и й сервіс.
Натуральна черепиця
B R A A S -
це:
Надійність і довговічність
Будинки під ч ер еп и ц ею В R A A S н адійно зах и -
щені: їм не страш ні ні дощ , ні сніг, ні вогонь, ні м о р о з, ні
сонячна спека, ні у раганний вітер. Д оборні елем ен ти
покрівельн ої систем и В R A A S , д о зво л я ю ть н адій-
но і краси во встановити антену і вентиляційний вихід,
освітити х олодне гори щ е і організувати вихід на пок-
рівлю , встановити на скаті сходинки д л я б езп еч н о -
го п ер есуван н я та у трим ати сніг на покрівлі. Н авісна
систем а ри н в і труб заб езп еч у є о р ган ізо ван е відве-
ден н я води з покрівлі. Д воскатні, вальм ові, щ ипцеві,
ш атрові, м ансардні і інші дахи, - все ц е з успіхом м ож е
бути ви кон ан о із застосуван ням п о крівельн ої систем и
В R A A S на основі н ату р альн о ї черепиці. І, щ о о соб-
ли во хочеться відзначити - ц е п окрівельн а систем а
від о дного виробника! П окривати б удинки ч ер еп и ц ею
В R A A S вигідно - а д ж е вона служ итим е, не ви м а-
гаючи рем онту, 100 і більш е років!
Натуральна черепиця
B R A A S -
це:
Престиж
та неперевершена краса
Н а т у р а л ь н а ч е р е п и ц я В R A A S , б е з тіні с у м -
ніву, с т а н е р о д з и н к о ю б у д и н к у , д о д а с т ь н е о б -
х ід н о ї у р о ч и с т о с т і й о г о зо в н іш н о с т і і п ід ій м е
п р е с т и ж в л а с н и к а в о ч а х о то ч у ю ч и х . В о н а д а є
м о ж л и в іс т ь п р о я в и т и ін д и в ід у а л ь н іс т ь , д о д а в ш и
е л е г а н т н и й с т и л ь в с ь о м у б у д и н к у . М о ж н а в и б -
р ати м о д е л ь н а т у р а л ь н о ї ч е р е п и ц і B R A A S ,
я к а п о д а р у є б у д и н к у м о л о ж а в у б е з т у р б о т н іс т ь ,
л а к о н іч н іс т ь , д іл о в у с т р о г іс т ь а б о ж с в я т к о в у
п о м п е з н іс т ь . П о т р іб н о бу ти г о т о в и м д о т о го , щ о
п о гл я д и су сід ів і го с те й п о с т ій н о з в е р т а т и м у т ь -
ся н а В аш у п о к р ів л ю . П р и ч о м у р о б и т и ц е їм д о -
в е д е т ь с я н а б а г а т о д о в ш е , н іж м о ж н а с о б і у я в и т и
(Т ерм ін сл у ж б и п о к р ів е л ь н о ї с и с т ем и B R A A S
- 100 і б іл ь ш е р о к ів .)
це:
Натуральна черепиця
B R A A S -
Екологічність
К ер ам іч н а і ц ем е н тн о -п іщ а н а ч е р е п и ц я
B R A A S - в ід н о сн о « ек ологічн ості» н е м ає собі
р івни х. С учасна л ю д и н а куп ує о д я г з н а т у р а л ь н и х
тк ан и н , п р а г н е п р и й м а т и в їж у тіл ьк и е к о л о гіч н о
чисті п р о д у к ти , н а б у в ає м еб л ів з н а т у р а л ь н о ї д е -
р е в и н и , а п р о п о к р ів л ю - на ж а л ь , за б у в ає! Н ату-
р а л ь н а ч е р е п и ц я с к л а д а є т ь с я тіл ьк и з п р и р о д н и х
к о м п о н е н т ів , і в о л о д ію ч и у н ік ал ь н о ю в е н т и л я -
цією , в о н а д и х а є, зб е р іга ю ч и , ти м с ам и м , в сухо-
му, п р о в іт р ю в ан о м у стан і і д е р е в 'я н у кон струк ц ію
п о к р ів л і. Б агато н о в и х п о к р ів е л ь н и х м ат ер іал ів ,
щ о ви н и к л и на о сн о в і м етал у , бітум у і си н тет и ч -
н их п о л ім е р ів , п р а гн у ть д о д о с я г н е н н я зо в н іш н ь о ї
схож ості з н а т у р а л ь н о ю ч е р е п и ц ею , а л е н е м о ж у ть
з р ів н я т и с я з її с п о ж и вч и м и я к о с т я м и .
П о к р и в ати б у д и н к и н а т у р а л ь н о ю ч е р е п и ц ею
B R A A S - е к о н о м іч н о д о ц іл ь н о . О дин р а з ви т-
р ати в ш и грош і на п о к р ів е л ь н у си стем у B R A A S ,
го с п о д а р б у д и н к у н а за в ж д и за б у д е п р о п р о б л е м и з
п о к р ів л ею . Н адій н а п о к р ів л я - н а д ій н и й б у д и н о к . І
п а м 'я т а й т е - м ін яти п о к р ів л ю скл ад н о !
ТОВ «Моньє»
м. Київ, вул. В асильківська, 14. оф. 309 А
тел./ф акс (044) 494 24 5 1 ,4 9 4 24 52
www.monier.com.ua
З питань консультацій та техн ічн о ї підтрим ки
звер тай тесь до наш их р егіо нальни х пр едставників:
Київ:
8(067)441-19-92,
8(067)406-75-27,
8(067)674-34-25
Ц ентральний регіон:
8(067)672-68-31
П івденний регіон:
8(067)674-62-25,
8(067)232-68-15
Східний регіон:
8(067)673-72-55,
8(067)217-02-33
Західний регіон:
8(067)441-00-19,
8(067)406-97-74,
8(067)235-17-39
Крим:
8(067)441-08-19
предыдущая страница 62 Murator 2009 006 читать онлайн следующая страница 64 Murator 2009 006 читать онлайн Домой Выключить/включить текст