Будинок під В R A A S
К ерам ічна ч ер еп и ц я є о д н и м з н ай давн іш и х пок-
рівел ьн и х м атеріалів, які ви кори стовую ться буді-
вел ьн и к ам и в п р о д о в ж б агатьох століть. І сьогодні,
б л и зьк о 87% д ахів в Ц ентральній і Західній Є вропі
п окр и то н ату р альн о ю ч ер еп и ц ею - кер ам іч но ю і ц е-
м ентно-піщ аною , а о щ адл и вість є в р о п ей ц ів є за га л ь -
н овідом ою . Вона, б езу м о вн о , в важ ається од н и м з
найбільш престиж н и х п о кр івел ьн и х м атеріалів, щ о
володію ть цілим р я д о м п ереваг. Таку ч ер еп и ц ю ви-
р о б л ял и і ви р о б л яю т ь н а сьогодніш ній д е н ь сотні
ком паній. С вітовим л ід ер о м з в и р о б н и ц тв а н ату р ал ь-
н ої чер еп и ц і є к о н ц ерн M onier, я к о м у н ал еж и ть найві-
д ом іш а в Є вропі т о р го в а м ар к а н ату р аль н о ї ч ерепиці
- В R A A S.
Стати світовим л ід ер о м н еп росто. Чом у
тільки в Є вропі п он ад д в а д ц я т ь п'ять м ільй он ів в л ас-
ників будинків, в и б р али с а м е
В RAAS?
Натуральна черепиця
в
R A A S - це:
Якість, перевірена часом
С ьогодні, коли по світу в и р у є к р и за, н е х о ч еть -
ся го в о р и ти п р о д о р о гі р о д зи н к и в п р о п о зи ц ія х від
M onier, п о го в о р и м о п р о д оступніш і п р о д у кти - ц е-
м ен тн о-п іщ ан у ч ер еп и ц ю . Т ехнологія її ви го то в л ен -
ня й д е ко р ін н ям за часів С тар о д ав н ьо го Риму. Д о
наш их д н ів зб ер ігся п ан теон в Рим і, п о б у д о ван и й
2000 р о ків тому. Й ого п о к р ів л я п овністю в и к о н ан а
з бетону. Р уд ольф БРААС в 1946 р. під Ф р ан кф уртом
с т в о р и в м аш и н н е в и р о б н и ц тв о цієї ч ер еп и ц і. З тих
пір тех н о л о гія п остій н о у д о ск о н ал ю ється . З р о сл а
кількість н ових, вж е ав т о м а т и зо в ан и х ліній з в и р о б -
ниц тва ч ер еп и ц і
В R A A S
. З а р а з к о н ц ер н в о л о д іє
б іль ш е 2 0 0 за в о д а м и з в и р о б н и ц тв а к е р а м іч н о ї і ц е-
м ен тн о -п іщ ан о ї ч ер е п и ц і
В R A A S
. С увори й кон-
предыдущая страница 61 Murator 2009 006 читать онлайн следующая страница 63 Murator 2009 006 читать онлайн Домой Выключить/включить текст