LECHMA
Зігрій дім
за 160 гривень
на місяць!
і
сьогодніш ній
день
тепло
домаш нього
гнища, що йде з каміна - це не розкіш для
даних, а економічний та еф ективний спосіб
алення дому. С творена в 1998 році ф ірма
_ е сІіта » займається виробництвом кам інів з
:дяною сорочкою типу РІ- 190, перевагою яких є
що крім «живого» вогню в оселі, вони можуть
: гріти навіть до 300 м2 площ і будинку за умов
•користання системи центрального опалення,
а є в кож ному будинку. Такий камін може бути
лю стійним джерелом обігріву, а також може
зпрацю вати з газовим котлом. За допомогою
сом атичного управління, в ситуації, коли нікого
імае вдома, обігрів забезпечує газовий котел,
ітомість під час роботи каміна, газове опалення
сом атично відклю чається. Таке ріш ення, за
ю в постійно зростаю чих цін на газ, дозволяє
ощ адити значні суми в дом аш ньом у бюджеті.
Сля обігріву будинку площею 150 м2 необхідно
Глизько
1,5
м3 деревини
на
місяць,
що
:тановить приблизно 160 гривень.
ворочка вмістом 40 літрів вбудована в корпус
• зм інної вкладки. Під час роботи кам іну вода
-агрівається і надходить до системи водяного
іпалення
будинку.
Використання
найкращ их
матеріалів і технологій кам інних вкладок ф ірми
_ есб та», дозволяє досягти ККД 75% , що на
■оактиці дозволяє еф ективно обігріти будинок
площею від 60 до 300 м2 , а також отримати
гарячу воду для загального користування. Каміни
мають сертиф ікат СЕ, а ф ірма «І_есИта» має
сертифікат ІЄО 9001.
•амін з
водяною сорочкою ,
підклю чений до
системи центрального опалення є незалежним
збо
додатковим
джерелом
тепла.
Завдяки
■еплообміннику камін
може співпрацю вати
з
•азовим, електричним або котлом на рідкому
■аливі.
Ще одна ф ункція каміна з водяною
сорочкою - це м ожливість отримання гарячої
соди. В залежності від виду інсталяції можливий
-щ ігрів води в єм ності, що вбудована в газовий
• отел,
або
в
додатковій
буф ерній
ємності.
Таке ріш ення дозволяє зберігати температуру
гарячої
води,
навіть
коли
камін
згасне,
та
значно заощ адити на утриманні будинку. Камін
з водяною сорочкою може також співпрацю вати
з сучасними системами опалення, такими як
тепловий насос, сонячні колектори, акумулятори
тепла тощ о. Ці процеси контролю є електронний
блок управління роботи кам іну і всієї системи
центрального опалення і гарячої води. Фірма
Lechm a рекомендує використання регулятора
RT08 Камін Lux з повітряним дроселем фірми
Tatarek (w w w .tatarek.com .pl).
Фірма «Lechm a»
пропонує декілька моделей
камінів: традиційних, кутових, з простим склом,
панорамним,
призматичним,
які
ви
можете
оглянути на сайті w w w .lechm a.eu
та підібрати
камін
індивідуально
до
характеру
кожного
будинку або квартири. Камін з водяною сорочкою
може працю вати на деревині, паливних брикетах
або лепетах, тобто на екологічном у пальному.
Камін з водяною сорочкою ф ірми «Lechm a»
- це не тільки ф ункціональне та екологічне
джерело тепла, яке дозволяє значно зменш ити
кош ти утримання будинку і не бути залежним
від постійно зростаю чих цін на газ, але також
й естетичний додаток до кож ної оселі, яке дає
відчуття тепла домаш нього вогнищ а.
Ексклюзивний представник
ПП «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ»
тел/факс 8 (032) 2240408
вул. Тракт-Глинянський, 346
м. Львів 79014
www.energy-safe.com.ua | www.lechma.ru
предыдущая страница 110 Murator 2009 006 читать онлайн следующая страница 112 Murator 2009 006 читать онлайн Домой Выключить/включить текст