Володар тепла та прохолоди
і
2
ІЗНИЦТВ
0
власного дому, я к сказано у в ід ом ом у вислові, є серед трьох на йваж ливіш их
~оав, щ о м ає чо л о в ік здійснит и у сво єм у житті. І у ц ій сп р а ві д р іб н и ц ь немає.
р
-р е кра сна п о ло вина людства знає, щ о «важней всего - погода в дом е » І на йкращ ий
~: міч н и к у ст воренні від п о в ід н о ї атмосфери в о се л і - це система ко ндиціонування.
ЛІКОНЮ
■ КОНДИЦІОНЕРИ DAIKIN
‘о н д иц іонерів - приладів, що регулю -
ь тем пературу та вологість повітря
зоедині дому, - на р и н ку достатньо.
г=*і ви р об н и ки намагаю ться зваби-
споживачів низькою ціною на свою
адукцію, інш і - сучасним зовніш нім
шядом агрегатів і «ш ироким» функ-
с^-алом, гучним и назвами давно відо-
* опцій, тощ о. С поживачу важливо
ї-ледіти за привабливою реклам ою
:авжню суть і вигоди від придбання
кдиціонерного обладнання,
-априкл ад , ко н д и ц іо н е ри D aikin -
Г
цйні, я к чоловіче плече. П еревірені,
давній друг. І, разом з тим - втілен-
чайсучасніш их р озр об ок і тенденцій,
.»чайно, вони мають чудовий дизайн,
: ГОЛОВНОЮ ПРИЧИНОЮ В и б о р у ЦИХ
І -диціонерів є «раціональні» причи-
дуже низький рівень енергоспож и-
ічя (і, відповідно, високий ККД), надій-
гь,
безшумна робота і багато інш их
:еваг.
Сьогодні ком панія «Ліконд» (офіцій-
*
представник Daikin в Україні) для
»ватних буд инків пропонує ш ирокий
:*тр еф ективних ріш ень. Наприклад,
їа система Super M u lti Plus від Daikin
ізоляє одночасно я к охолоджувати,
11
зігрівати повітря у будинку, створю -
v
потрібний м ікрокл ім ат у кож ном у
м м іщ ень (до 9 прим іщ ень загальною
щею до 170 квадратних метрів). Цю
гему легко використовувати, а м ож-
ості вона має справді дуж е потужні.
1е ріш ення від Daikin не тільки якісне
іадійне - воно ще й
дуж е гнучке,
одного зов н іш н ь ого бл оку є м ож -
ливість підклю чити до 9 внутріш ніх, різ-
ного типу та потужності - всього 11 типів
внутріш ніх блоків, котрі забезпечую ть
38 варіантів конф ігурацій.
Це означає, що вже на етапі п р ое к-
тування фахові інж енери зроблять все
для Вашого комфорту, підберуть справ-
ді оптим альну конф ігурацію у відповід-
ності із Вашими потребами та уподобан-
нями.
Д ехто вважає кон д и ц іо н е р и О аікіп
«М ерседесом» у світі кон д и ц іо н е рів .
Але це не зовсім вірне по рівнянн я - у
том у сенсі, що клім атична техніка цього
бренду - не тільки престиж , комф орт
і надійність, але і дуж е вигідне вкладен-
ня грош ей, за р ахуно к д о вгого терм іну
б е зпереб ійної роботи та енергоощ ад-
ності.
Не дивно, що кон д и ц іо н е ри О аікіп
до вподоби
і чоловікам, і елегантним
ж інкам , і молоді. Проте, ці агрегати ство-
рені не для того, щоб подобатись. Вони
просто працю ю ть - коли ви спите, пра-
цюєте, займаєтесь дом аш нім и справами
чи бавитесь із дітьми.
День за днем,
р ік за роком - для Вашого комф орту
і здоров'я.
Україна, 04119 м. Київ, вул. Якіра, 10-А,
тел. (044) 238-61-21, факс (044) 238-61-20
w w w .altherm a.com .ua,www.leacond.com.ua
предыдущая страница 114 Murator 2009 005 читать онлайн следующая страница 116 Murator 2009 005 читать онлайн Домой Выключить/включить текст