РАБОТА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА,
РАБОТА С ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ
Тепловое расширение.
Е го с л е д у е т у ч и т ы в а т ь в о в р е м я
м о н т а ж а , т а к к а к л и с т о в о й м е та л л , к а к и л ю б о й д р у г о й м а т е -
р и а л , и з м е н я е т р а з м е р ы п о д в о з д е й с т в и е м п е р е п а д о в т е м -
п е р а т у р ы . Л и н е й н о е т е п л о в о е р а с ш и р е н и е о п р е д е л я ю т к а к
р е зу л ь та т у м н о ж е н и я н а ч а л ь н о й д л и н ы и з д е л и я н а п о с т о я н -
н ы й д л я д а н н о г о м а т е р и а л а к о э ф ф и ц и е н т л и н е й н о г о т е п л о -
в о го р а с ш и р е н и я и н а р а с с м а т р и в а е м у ю р а з н и ц у т е м п е р а -
т у р . И м е н н о т е п л о в о е р а с ш и р е н и е я в л я е т с я п р и ч и н о й т о го ,
ч т о л и с т о в о й м е та л л н а к р ы ш е « р а б о та е т» , т о е с т ь р е а г и р у е т
н а т е м п е р а т у р н ы е в о з д е й с т в и я . Э то о с о б е н н о в а ж н о , к о гд а
п о к р ы т и е в ы п о л н я е т с я и з д л и н н ы х п о л о с м е та л л а , н а п р и м е р ,
о т к а р н и з а д о к о н ь к а к р ы ш и . Ч т о б ы у б е р е ч ь т а к у ю к р о в л ю
о т д е ф о р м а ц и и и п о т е р и г е р м е т и ч н о с т и , к р о в е л ь щ и к в ы б и -
р а е т с о о т в е т с т в у ю щ и й с п о с о б к р е п л е н и я л и с т а к о с н о в а -
н и ю . Ч то б ы п е р е м е щ е н и я э л е м е н т о в п о к р ы т и я н е п р е в ы с и л и
д о п у с т и м о го у р о в н я , т р е б у ю т с я с о о т в е т с т в у ю щ и е к р е п е ж н ы е
э л е м е н т ы - к л я м м е р ы (ж е с т к и е и л и п о д в и ж н ы е ) в о п р е д е л е н -
н о м к о л и ч е с т в е .
Пластичность и возможность придания формы.
Г и б к о с т ь
м е та л л а за в и с и т, в ч а с т н о с т и , о т е г о т е м п е р а т у р ы .
Е сли т е м п е р а т у р а л и с т а х о т я б ы 10°С , е м у л е г к о м о ж н о п р и -
д а т ь т р е б у е м у ю ф о р м у . П л а с т и ч н о с т ь у м е н ь ш а е т с я п р и т е м -
п е р а т у р а х н и ж е 0°С . Н е к о т о р ы е в и д ы л и с т о в о г о м е т а л л а ,
н е и м е ю щ и е з а щ и т н о г о п о к р ы т и я , д л я п о в ы ш е н и я п л а с т и ч -
н о с т и н а гр е в а ю т с п о м о щ ь ю с п е ц и а л ь н ы х у с т р о й с т в . Н о е с л и
т е м п е р а т у р а о к р у ж а ю щ е й с р е д ы н и ж е ч е м - 1 0°С , д а ж е
э т о т м е т о д о к а з ы в а е т с я н е э ф ф е к т и в н ы м . Л и с т о в о м у м е т а л -
л у с п о к р ы т и е м н е л ь з я п р и д а в а т ь ф о р м у п р и т е м п е р а т у р е
н и ж е -1 0 °С , п о т о м у ч т о н а с ги б а х п о к р ы т и е р а с т р е с к и в а е т с я .
Коэффициент линейного теплового расширения*
І
Материал Коэффициент,
мм/(10м*10К)
Алюминий 2,4
Медь
1,7
Сталь
1,2
Цинк 3,6
Цинк легированный (в направлении прокатки) 2,2
Цинк легированный (перпендикулярно направлению прокатки)
1,7
* для избранных материалов при температуре 20-100°С
— ^
мини-листы
ННЕШХШК® - більш е, ніж тільки м атер іал
Початком
будь-якого
будівельного
проекту
є
образ.
Образ,
що
виникає
у
голові
забудовника,
який
прагне
передати
в
архітектурі
власний
стиль
і
індивідуальність.
РНЕІN21NК ц е сучасний матеріал для покриття покрівель
і оздоблювання фасадів, який втілює цей образ у життя.
Шляхетний
натуральний
матеріал,
що
складається
з
цинку та титану, завдяки німецькій якості, функціональним
і естетичним властивостям та довголітній службі, користу-
ється заслуженим престижем і репутацією у всьому світі.
У
сучасній архітектурі марка РНЕІМ2ІІЧК' є синонімом вічної
краси. Це новий масштаб житлової розкоші, створений для
людини з естетичним смаком і розумінням дизайну. Крім
цього, всі вироби з РНЕІN21N К * не тільки привабливі, але й
цілком екологічні. Також вони не потребують ніякого тех-
нічного обслуговування після встановлення.
Важливо ще одне: архітектори і монтажники отримують
від компанії РНЕІN21NК технічну підтримку для досягнення
оптимального проектування та монтажу. Ми проконсуль-
туємо
вас
у
питаннях
вибору
першокласних
майстрів-
бляхарів.
Н
а к р у т ы х с к а т а х п о -
к р ы т и е и з л и с т о в о -
го м е та л л а м о ж е т б ы т ь
в ы п о л н е н о и з п л а с т и н о к
в ф о р м е п р я м о у г о л ь н и -
к о в , р о м б о в и л и ч е ш у е к .
Ч а щ е в с е го и х и з г о т а в л и -
в а ю т и з т и т а н -ц и н к а и л и
м е д и . М о н т а ж п о к р ы т и я и з м е л к и х э л е м е н т о в ч р е з в ы ч а й н о
т р у д о е м к и й , т а к к а к к а ж д ы й и з н и х н у ж д а е т с я в н е с к о л ь к и х
к р е п е ж н ы х э л е м е н т а х .
J o u rn a l
Ласкаво просимо у світ цинку!
www.rheinzink.ua
Welcome to the world of zinc!
TOB «Рейнцинк», вуя. Гоголя, 7, оф. 123
61057, м. Харків, Україна
тел.: +38 (057) 719 25 82; факс: 719 25 83
RHEINZINK
предыдущая страница 50 Murator 2009 003 читать онлайн следующая страница 52 Murator 2009 003 читать онлайн Домой Выключить/включить текст