поговорим о строительстве
На втором этапе нужно подсоединить
оборудование, подающее, очищающее
и подогревающее воду. Лучше, если
его установит специалист по обустрой-
ству бассейнов. Третий этап - это окон-
чательная отделка бассейна, то есть
работы, которые с успехом можно вы-
полнить собственными силами (по-
краска стен или укладка керамической
плитки, установка навеса).
Если оборудовать бассейн устройством
для создания противотока, отпадет не-
обходимость в строительстве большого
(длинного) бассейна.Чтобы избежать
выполнения трудоемких и дорогих зем-
ляных работ, складной бассейн можно
установить на поверхности почвы.
Наружным бассей-
ном можно пользо-
ваться три-четыре
месяца в году
и даже больше, если
вода будет подогре-
ваться, например,
солнечными
коллекторами
сколько стоит
БАССЕЙН?
MONIER
Концерн
MONIER
постачає
на
українсь-
кий
ринок доступні за
ціною моделі
черепиці
В R A A S , які легко конкурують за вартістю
з продуктами, які імітують натуральну черепицю.
Термін її експлуатації - більше 100 років. Солід-
ність і впевненість, що панують у вашому житті,
чудово підкреслять моделі натуральної черепиці
В R A A S .
Десятки
найменувань
добірних
елемен-
тів
створюють
струнку
покрівельну
систему
В R A A S , в якій продумані та конструктивно
вирішені усі основні вузли. Двосхилі, вальмові,
щипцові, шатрові, мансардні та будь-які інші да-
хи із слуховими та мансардними вікнами - все це
з успіхом може бути виконано із застосуванням
покрівельної системи В R A A S .
Використання
додаткових
елементів
В R A A S , виконаних з алюмінію та пласт-
мас дозволяє виключити будь-які протікання в
уразливих для вологи місцях: у янилах, хребтах,
примиканнях до труб та стін, при встановленні
мансардних вікон, люків, антен, забезпечує висо-
ку надійність усього даху. Якщо вам раптом зама-
неться щось змінити у ньому, то з В R A A S
це буде простіше за просте. Ви зможете легко
прикрасити покрівлю декоративними елемента-
ми, або замінити звичайну черепицю прозорою,
а може з часом буде необхідність у снігоутримую-
чий драбині або в антенному насаді. Це все легко
замінюється навіть на давно укладеній черепич-
ній покрівлі В R A A S . Цікаво, що навіть че-
рез час не буде помітно відмінностей між старою
та новою черепицею. Цей факт підтверджено тім,
що натуральна черепиця B R A A S стійка до
ультрафіолету, а якісні барвники, які у ній вико-
ристовуються, не вигорають.
З 2007 року концерн MONIER запустив спеціаль-
ну акцію «Шефмонтаж у подарунок» як додаткову
сервісну підтримку від компанії виробника.
Сподіваємось,
усі
ваші
сумніви
розвіяні?
Будьте
певні,
дах
із
натуральної
черепиці
B R A A S прикрасить ваш будинок, перетво-
ривши його в еталон краси та надійності, а він, у
свою чергу, буде «жити» разом з вами, радіти ва-
шім успіхам. І якщо вам полюбилася натуральна
черепиця В R A A S , ви оціните її оригіналь-
ний, ефектний дизайн, неперевершену надійність
та досконалу якість.
ТОВ «Моньє»
м. Киев, вул. Васильківська. 14. оф. 309 А
тел./факс (044) 494 24 51,494 24 52
w w w .m o n ie r.c o m .u a
З питань консультацій та технічної підтримки звертай-
тесь до наших регіональних представників:
Центральний регіон:
8-067-674-34-25.
8-067-406-75-27.
8-067-441-19-92,
8-067-672-68-31
Західний регіон:
8-067-441-00-19.
8-067-406-97-74
8-067-235-17-39
Східний регіон:
8-067-673-72-55
8-067-217 02 33
8-067-401-16-60
Північний регіон:
8-067-674-62-25
8-067-232-68-15
Крим:
8-067-441-08-19
С
т о и м о с т ь с т р о и т е л ь с т в а к а ж д о г о
б а с с е й н а о ц е н и в а е т с я и н д и в и д у -
а л ь н о . П р о е к т и р о в а н и е и с т р о и т е л ь -
с т в о б а с с е й н а в ы м о ж е т е п о р у ч и т ь
ф и р м е , к о т о р а я о б ы ч н о я в л я е т с я т а к -
ж е д и с т р и б ь ю т о р о м п о п р о д а ж е в с е х
н е о б х о д и м ы х э л е м е н т о в .
За с а м у ч а ш у б а с с е й н а с о с н о в н о й с и с -
т е м о й ф и л ь т р а ц и и и р у ч н ы м д о з и р о -
в а н и е м д е з и н ф и ц и р у ю щ и х с р е д с т в
н у ж н о з а п л а т и т ь , п о м е н ь ш е й м е р е ,
н е с к о л ь к о д е с я т к о в т ы с я ч г р и в е н . Е сли
в ы з а х о т и т е п о д о г р е в а т ь в о д у в б а с -
с е й н е , в а м п о н а д о б и т с я т е п л о о б м е н -
н и к с т о и м о с т ь ю о т 2 д о 3,5 т ы с . г р н и л и
ге л и о с и с т е м а за 6 - 8 т ы с . гр н .
Б а с с е й н н у ж н о р е г у л я р н о ч и с -
т и т ь . Н е о б х о д и м ы е д л я э т о г о р у ч -
н ы е щ е т к и в ы м о ж е т е к у п и т ь п р и -
м е р н о за 7 0 - 8 0 г р н , н о за с п е ц и а л ь -
н ы й п ы л е с о с н у ж н о б у д е т з а п л а т и т ь
о т 2,5 д о 4 ,3 т ы с . гр н . Л е с т н и ц а , п о к о т о -
р о й м о ж н о б у д е т б е з о п а с н о с п у с к а т ь с я
в б а с с е й н , с т о и т 0 ,4 - 2 т ы с . гр н , н а в е с -
о к о л о 1,2 т ы с . г р н за 1 м 2.
Ч т о б ы с о к р а т и т ь т е п л о п о т е р и , п о в е р х -
н о с т ь в о д ы з а к р ы в а ю т с п е ц и а л ь н ы м
п о к р ы т и е м , к о т о р о е м о ж е т с т о и т ь
о к о л о 6 т ы с . г р н . У с т р о й с т в о , с о з д а ю -
щ е е п р о т и в о т о к , к о т о р о е о ч е н ь п р и -
го д и т с я в н е б о л ь ш о м б а с с е й н е , с т о и т
д о н е с к о л ь к и х д е с я т к о в т ы с я ч г р и в е н .
Н а п о к у п к у г о р к и д л я с п у с к а п р и д е т с я
п о т р а т и т ь , п о м е н ь ш е й м е р е , 6 т ы с . гр н ,
а с а м о г о п р о с т о г о у с т р о й с т в а д л я м а с -
с а ж а - 3 т ы с . г р н . О с в е щ е н и е о б о й д е т с я
в 1 - 3 т ы с . гр н .
m u ra to r 3
2009
1 5
; ТТЛ
1
Ті
I
LL
предыдущая страница 13 Murator 2009 003 читать онлайн следующая страница 15 Murator 2009 003 читать онлайн Домой Выключить/включить текст