з а х и с т і д е к о р а ц ія д е р е в а - Б и р е г іа к
Л А К Н ІТ Р О Е К С Т Р А
для дерева
£§ швидке висихання
я стійке та тверде покриття
?
відмінна адгезія до основи
зберігає натуральний малюнок
шарів дерева
Б и Р Е Я І-А К Л А К Н ІТРО
є розчином нітроцелюлози у суміші
органічних розчинників з додаванням пластифікаторів. Характе-
ризується відмінною адгезією до основи, значною твердістю, ко-
ротким часом висихання, високою стійкістю до стирання та ефек-
тним декоративним виглядом.
БиРЕЛ1_АК Л А К Н ІТРО
призначений для декоративно-захисно-
го фарбування дерев’яних і деревопохідних матеріалів (за винят-
ком підлог), що знаходяться всередині приміщень, напр., меблів,
мебельних листів, панелей, декоративних планок, дверей, де-
рев’яної галантереї та інше.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ
- 18 місяців від
дати виготовлення
УПАКОВКИ
- металеві банки: 200 мл, 1 л, 2,5 л, 10 л
РОЗХІД
- до 11 м2/л при одноразовому покритті
ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ
- від +5°С до +25°С у щільно
закритій упаковці
Д О С ТУ П Н І КОЛЬОРИ
ЛАК ОЛІЙ НИЙ Д Л Я З О В Н І-
Ш Н Ь О Г О ЗА С ТО С У В А Н Н Я
для дерева і деревопохідних
матеріалів
■ стіикии до впливу води та
мінливих атмосферних явищ
»
відмінна адгезія до основи
■ високий глянець
Виготовляється з фталевої смоли,
модифікованої рослинною олією,
з додаванням допоміжних та
облагороджуючих речовин.
Створює безбарвні, гладкі по-
криття з високою стійкістю до
впливу води та мінливих
атмосферних явищ. Характе-
ризується відмінною адгезією
до основи, високим глянцем та
легким нанесенням за допомо-
гою різних технологій лакування.
ЗА С ТО СУВ АН НЯ :
Б и Р Е Ш -А К Л А К О ЛІЙНИЙ Д ЛЯ ЗО В Н І-
Ш Н Ь О ГО ЗА С ТО С УВ А Н НЯ
призначений для декоративно-
захисного фарбування дерев'яних та деревопохідних матеріалів,
що знаходяться всередині та зовні будинків. Рекомендується для
фарбування стінних панелей, декоративних планок, будівельної
столярки, альтанок, дверей, касетонів тощо.
ТЕР М ІН П РИ ДА ТН О СТІ Д О В И КО РИСТА ННЯ
- 24 місяці від
дати виготовлення
УП А КО В КИ
- металеві банки: 200 мл, 1 л, 3 л, 5 л, 10 л
РО ЗХІД
- до 12 м2/л при одноразовому фарбуванні
ТЕМ ПЕРАТУРА ЗБ ЕРІГА НН Я
- від +5°С до +25°С у щільно
закритій упаковці.
Д О С ТУ П Н І КОЛЬОРИ
предыдущая страница 35 Sniezka читать онлайн следующая страница 37 Sniezka читать онлайн Домой Выключить/включить текст